Posted on Leave a comment

Общи условия на играта „Коледа с Enders 2020“

Коледна игра
Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

  1. Организатор на играта е „Ендерс Трейд“ ООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
  2. Официалните Правила ще бъдат достъпни в сайта за целия период на играта.
  3. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години. Участвайки в играта „Коледа с Enders 2020„ участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

  1. Играта се организира и провежда в периода от 01.12.2020 г. до 20.12.2019 г., само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

  1. Играта се организира на страницата на Enders Outdoor във Facebook: 
https://www.facebook.com/EndersBulgaria/
На 01.12.2020 г. на страницата ще се публикува снимка с пост за играта.
За да се включи в играта, участникът:

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНИ ДАННИ

  1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни и дават съгласието си те да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Ендерс Трейд“ ООД,  както и нейните подизпълнители за цели, свързани с играта (изпращане на наградата). Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  2. За получаване на наградата си, печелившият се съгласява да предостави на „Ендерс Трейд“ ООД и нейните подизпълнители: две имена, адрес и телефон за връзка.

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ

  1. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.
  2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.
Вашият коментар